فیلتر
ابعاد
۰ تا ۲.۵ متر
۲.۵ تا ۳.۵ متر
۳.۵ تا ۵ متر
۵ تا ۷ متر
۷ متر به بالا
طیف رنگ
طرح
تخفیف
موجودی

قالی مدرن افشان(۶.۲۱)

ابعاد ۵ تا ۷ متر

قالی سلطان آباد افشان(۹.۶۹)

ابعاد ۷ متر به بالا

قالی بیجار ترنجی-زرین(۸.۸۹)

ابعاد ۷ متر به بالا

قالی بیجار کف‌ساده(۴.۰۰)

ابعاد ۳.۵ تا ۵ متر

قالی قشقایی ترنجی-عسل(۳.۳۲)

ابعاد ۲.۵ تا ۳.۵ متر

قالی گروس افشان-هوران(۳.۲۷)

ابعاد ۲.۵ تا ۳.۵ متر

قالی یبجار ترنجی-شیوا(۴.۳۲)

ابعاد ۳.۵ تا ۵ متر

قالی بیجار ترنجی-شیوا(۴.۳۲)

ابعاد ۳.۵ تا ۵ متر

قالی سلطان آباد افشان(۴.۳۳)

ابعاد ۳.۵ تا ۵ متر

قالی بیجار افشان-گیتی(۳.۴۰)

ابعاد ۲.۵ تا ۳.۵ متر

قالی بیجار افشان-رویا(۴.۸۹)

ابعاد ۳.۵ تا ۵ متر

قالی هریس افشان(۳.۰۴)

ابعاد ۲.۵ تا ۳.۵ متر