فیلتر
ابعاد
۰ تا ۲.۵ متر
۲.۵ تا ۳.۵ متر
۳.۵ تا ۵ متر
۵ تا ۷ متر
۷ متر به بالا
طیف رنگ
طرح
تخفیف
موجودی

قالی سلطان آباد افشان(۴.۲۵)

ابعاد ۳.۵ تا ۵ متر

قالی بیجار ترنجی(۳.۵۶)

ابعاد ۳.۵ تا ۵ متر

قالی ملایر افشان(۲.۱۶)

ابعاد ۰ تا ۲.۵ متر

قالی قشقایی ترنجی(۱.۸۸)

ابعاد ۰ تا ۲.۵ متر

قالی قشقایی افشان(۱.۳۳)

ابعاد ۰ تا ۲.۵ متر