فیلتر
ابعاد
۰ تا ۲.۵ متر
۲.۵ تا ۳.۵ متر
۳.۵ تا ۵ متر
۵ تا ۷ متر
۷ متر به بالا
طیف رنگ
طرح
تخفیف
موجودی

قالی قشقایی کف‌ساده(۸.۸۱)

ابعاد ۷ متر به بالا

قالی مدرن تبریز ترنجی(۵.۹۵)

ابعاد ۳.۵ تا ۵ متر