فیلتر
ابعاد
۰ تا ۲.۵ متر
۲.۵ تا ۳.۵ متر
۳.۵ تا ۵ متر
۵ تا ۷ متر
۷ متر به بالا
طیف رنگ
طرح
تخفیف
موجودی

قالی لیلیان ترنجی(۰.۷۰)

ابعاد ۰ تا ۲.۵ متر

قالی قشقایی ترنجی(۱.۵۵)

ابعاد ۰ تا ۲.۵ متر

قالی قشقایی محرمات(۰.۵۷)

ابعاد ۰ تا ۲.۵ متر

قالی قشقایی افشان(۱.۴۷)

ابعاد ۰ تا ۲.۵ متر

قالی قشقایی ترنجی(۱.۲۹)

ابعاد ۰ تا ۲.۵ متر

قالی قشقایی محرمات(۰.۴۱)

ابعاد ۰ تا ۲.۵ متر

قالی قشقایی افشان(۱.۲۸)

ابعاد ۰ تا ۲.۵ متر

قالی سلطان آباد افشان(۴.۴۱)

ابعاد ۳.۵ تا ۵ متر

قالی سلطان آباد افشان(۴.۳۳)

ابعاد ۳.۵ تا ۵ متر

قالی سلطان آباد افشان(۴.۲۰)

ابعاد ۳.۵ تا ۵ متر

قالی مدرن(۸.۶۴)

ابعاد ۷ متر به بالا

قالی قشقایی کف‌ساده-طلا(۲.۸۲)

ابعاد ۲.۵ تا ۳.۵ متر

قالی مدرن تبریز ترنجی(۷.۷۳)

ابعاد ۷ متر به بالا

قالی تبریز کف‌ساده(۸.۴۲)

ابعاد ۷ متر به بالا