فیلتر
ابعاد
۰ تا ۲.۵ متر
۲.۵ تا ۳.۵ متر
۳.۵ تا ۵ متر
۵ تا ۷ متر
۷ متر به بالا
طیف رنگ
طرح
تخفیف
موجودی

قالی مدرن تبریز ترنجی(۷.۵۸)

ابعاد ۷ متر به بالا

قالی مدرن همدان ترنجی(۷.۶۵)

ابعاد ۷ متر به بالا

قالی مدرن تبریز ترنجی(۹.۳۹)

ابعاد ۷ متر به بالا

قالی مدرن تبریز(۹.۴۰)

ابعاد ۷ متر به بالا

قالی مدرن تبریز ترنجی(۴.۹۸)

ابعاد ۳.۵ تا ۵ متر

قالی مدرن تبریز افشان(۴.۶۲)

ابعاد ۳.۵ تا ۵ متر

قالی مدرن تبریز ترنجی(۳.۵۹)

ابعاد ۲.۵ تا ۳.۵ متر

قالی مدرن تبریز ترنجی(۳.۵۶)

ابعاد ۳.۵ تا ۵ متر

قالی مدرن تبریز ترنجی(۳.۴۱)

ابعاد ۲.۵ تا ۳.۵ متر