فرش دستباف آنتیک

فرش های آنتیک فرش های بسیار ارزشمندی هستند که قدمتی طولانی دارند. البته باید توجه داشته باشیم که صرفاً ‌قدمت هر فرش دلیل بر آنتیک بودن و بالا بودن ارزش آن فرش نیست. از میان فرش های قدیمی تعداد معدودی هستند که در رده فرش های آنتیک قرار می گیرند. اصالت و ارزش هنری تمامی فرش های آنتیک خانه دیدار مورد تأیید این مجموعه می باشد و شما می توانید پس از اشراف بر روی اصالت و پیشینه فرش های آنیتک، با آگاهی کامل آنها برای مجموعه شخصی خود انتخاب کنید.

فرش دستباف آنتیک هریس طرح ترنجی نه متری

فرش دستباف / فرش دستباف آنتیک / فرش آنتیک هریس

فرش دستباف آنتیک هریس طرح ترنجی دوازده متری

فرش دستباف / فرش دستباف آنتیک / فرش آنتیک هریس

فرش دستباف آنتیک ملایر طرح افشان سه متری

فرش دستباف / فرش دستباف آنتیک / فرش آنتیک ملایر

فرش دستباف آنتیک ملایر طرح ترنجی سه متری

فرش دستباف / فرش دستباف آنتیک / فرش آنتیک ملایر

فرش دستباف آنتیک اراک طرح ترنجی سه متری

فرش دستباف / فرش دستباف آنتیک / فرش آنتیک اراک

فرش دستباف آنتیک همدان طرح ترنجی ذرع و نیم

فرش دستباف / فرش دستباف آنتیک / فرش آنتیک همدان

فرش دستباف آنتیک همدان طرح ترنجی سه متری

فرش دستباف / فرش دستباف آنتیک / فرش آنتیک همدان

فرش دستباف آنتیک بختیاری طرح خشتی سه متری

فرش دستباف / فرش دستباف آنتیک / فرش آنتیک بختیاری

فرش دستباف آنتیک بختیاری طرح ترنجی سه متری

فرش دستباف / فرش دستباف آنتیک / فرش آنتیک بختیاری

فرش دستباف آنتیک بختیاری طرح افشان سه متری

فرش دستباف / فرش دستباف آنتیک / فرش آنتیک بختیاری

فرش دستباف آنتیک بختیاری طرح ترنجی سه متری

فرش دستباف / فرش دستباف آنتیک / فرش آنتیک بختیاری

فرش دستباف آنتیک بختیاری طرح خشتی سه متری

فرش دستباف / فرش دستباف آنتیک / فرش آنتیک بختیاری

فرش دستباف آنتیک بختیاری طرح خشتی شش متری

فرش دستباف / فرش دستباف آنتیک / فرش آنتیک بختیاری

فرش دستباف آنتیک بختیاری طرح ترنجی چهار متری

فرش دستباف / فرش دستباف آنتیک / فرش آنتیک بختیاری

فرش دستباف آنتیک بختیاری طرح ترنجی سه متری

فرش دستباف / فرش دستباف آنتیک / فرش آنتیک بختیاری

فرش دستباف آنتیک بختیاری طرح خشتی سه متری

فرش دستباف / فرش دستباف آنتیک / فرش آنتیک بختیاری

فرش دستباف آنتیک بختیاری طرح ترنجی چهار متری

فرش دستباف / فرش دستباف آنتیک / فرش آنتیک بختیاری

فرش دستباف آنتیک بختیاری طرح ترنجی بیست و چهار متری

فرش دستباف / فرش دستباف آنتیک / فرش آنتیک بختیاری

فرش دستباف آنتیک بختیاری طرح خشتی نه متری

فرش دستباف / فرش دستباف آنتیک / فرش آنتیک بختیاری

فرش دستباف آنتیک بختیاری طرح خشتی بیست و چهار متری

فرش دستباف / فرش دستباف آنتیک / فرش آنتیک بختیاری

فرش دستباف آنتیک بختیاری طرح ترنجی سه متری

فرش دستباف / فرش دستباف آنتیک / فرش آنتیک بختیاری