فرش دستباف کناره

کناره دستباف آنتیک بختیاری طرح ترنجی

فرش دستباف / فرش دستباف کناره

کناره دستباف قشقایی طرح کفساده

فرش دستباف / فرش دستباف کناره

کناره دستباف گروس طرح افشان

فرش دستباف / فرش دستباف کناره

کناره دستباف مدرن تبریز

فرش دستباف / فرش دستباف کناره

کناره دستباف قشقایی طرح کفساده

فرش دستباف / فرش دستباف کناره

کناره دستباف قشقایی طرح کفساده

فرش دستباف / فرش دستباف کناره

کناره دستباف مدرن تبریز طرح کفساده

فرش دستباف / فرش دستباف کناره

کناره دستباف سلطان آباد طرح افشان

فرش دستباف / فرش دستباف کناره

کناره دستباف بیجار طرح افشان

فرش دستباف / فرش دستباف کناره

کناره دستباف گروس طرح افشان

فرش دستباف / فرش دستباف کناره