فیلتر
ابعاد
۰ تا ۲.۵ متر
۲.۵ تا ۳.۵ متر
۳.۵ تا ۵ متر
۵ تا ۷ متر
۷ متر به بالا
طیف
طرح
تخفیف
موجودی

کناره دستباف مدرن طرح افشان

فرش دستباف / فرش دستباف کناره

کناره دستباف بیجار طرح افشان

فرش دستباف / فرش دستباف کناره

کناره دستباف بیجار طرح ترنجی

فرش دستباف / فرش دستباف کناره

کناره دستباف آنتیک ملایر طرح افشان

فرش دستباف / فرش دستباف کناره

کناره دستباف مدرن

فرش دستباف / فرش دستباف کناره

کناره دستباف آنتیک بختیاری طرح ترنجی

فرش دستباف / فرش دستباف کناره

کناره دستباف آنتیک لیلیان طرح افشان

فرش دستباف / فرش دستباف کناره

کناره دستباف مدرن

فرش دستباف / فرش دستباف کناره

فرش دستباف تبریز طرح افشان شش متری

فرش دستباف / فرش دستباف تبریز

فرش دستباف تبریز طرح افشان شش متری

فرش دستباف / فرش دستباف تبریز

فرش دستباف تبریز طرح افشان شش متری

فرش دستباف / فرش دستباف تبریز

فرش دستباف تبریز طرح افشان شش متری

فرش دستباف / فرش دستباف تبریز

فرش دستباف سلطان آباد طرح افشان شش متری

فرش دستباف / فرش دستباف سلطان آباد

فرش دستباف سلطان آباد طرح افشان دوازده متری

فرش دستباف / فرش دستباف سلطان آباد

فرش دستباف سلطان آباد طرح افشان شش متری

فرش دستباف / فرش دستباف سلطان آباد

فرش دستباف سلطان آباد طرح افشان شش متری

فرش دستباف / فرش دستباف سلطان آباد

فرش دستباف سلطان آباد طرح افشان شش متری

فرش دستباف / فرش دستباف سلطان آباد

فرش دستباف سلطان آباد طرح افشان دوازده متری

فرش دستباف / فرش دستباف سلطان آباد