فرش دستباف تبریز

فرش دستباف هریس طرح افشان شش متری

فرش دستباف / فرش دستباف تبریز / فرش دستباف هریس

فرش دستباف هریس طرح افشان چهار متری

فرش دستباف / فرش دستباف تبریز / فرش دستباف هریس

فرش دستباف هریس طرح افشان سه متری

فرش دستباف / فرش دستباف تبریز / فرش دستباف هریس

فرش دستباف هریس طرح افشان سه متری

فرش دستباف / فرش دستباف تبریز / فرش دستباف هریس

فرش دستباف هریس طرح ترنجی شش متری

فرش دستباف / فرش دستباف تبریز / فرش دستباف هریس

فرش دستباف تبریز طرح افشان شش متری

فرش دستباف / فرش دستباف تبریز

فرش دستباف تبریز طرح افشان سه متری

فرش دستباف / فرش دستباف تبریز

فرش دستباف تبریز طرح مدرن ذرع و نیم

فرش دستباف / فرش دستباف تبریز

فرش دستباف تبریز طرح خشتی چهار متری

فرش دستباف / فرش دستباف تبریز

فرش دستباف تبریز طرح ترنجی ذرع و نیم

فرش دستباف / فرش دستباف تبریز

فرش دستباف تبریز طرح افشان ذرع و نیم

فرش دستباف / فرش دستباف تبریز

فرش دستباف تبریز طرح ترنجی سه متری

فرش دستباف / فرش دستباف تبریز

فرش دستباف تبریز طرح ترنجی سه متری

فرش دستباف / فرش دستباف تبریز

فرش دستباف تبریز طرح ترنجی شش متری

فرش دستباف / فرش دستباف تبریز

فرش دستباف هریس طرح ترنجی شش متری

فرش دستباف / فرش دستباف تبریز / فرش دستباف هریس