فیلتر
ابعاد
۰ تا ۲.۵ متر
۲.۵ تا ۳.۵ متر
۳.۵ تا ۵ متر
۵ تا ۷ متر
۷ متر به بالا
طیف
طرح
تخفیف
موجودی

فرش دستباف هریس طرح ترنجی شش متری

فرش دستباف / فرش دستباف تبریز / فرش دستباف هریس

فرش دستباف بیجار طرح افشان شش متری

فرش دستباف / فرش دستباف کردستان / فرش دستباف بیجار

کناره دستباف گروس طرح افشان

فرش دستباف / فرش دستباف کناره

فرش دستباف تبریز طرح ترنجی شش متری

فرش دستباف / فرش دستباف تبریز

فرش دستباف تبریز طرح ترنجی سه متری

فرش دستباف / فرش دستباف تبریز

فرش دستباف تبریز طرح ترنجی سه متری

فرش دستباف / فرش دستباف تبریز

فرش دستباف محل طرح افشان شش متری

فرش دستباف / فرش دستباف اراک

فرش دستباف بیجار طرح افشان چهار متری

فرش دستباف / فرش دستباف کردستان / فرش دستباف بیجار

فرش دستباف تبریز طرح افشان ذرع و نیم

فرش دستباف / فرش دستباف تبریز

فرش دستباف تبریز طرح ترنجی ذرع و نیم

فرش دستباف / فرش دستباف تبریز

کناره دستباف بیجار طرح افشان

فرش دستباف / فرش دستباف کناره

فرش دستباف گروس طرح افشان سه متری

فرش دستباف / فرش دستباف کردستان / فرش دستباف گروس

فرش دستباف گروس طرح ترنجی سه متری

فرش دستباف / فرش دستباف کردستان / فرش دستباف گروس

فرش دستباف گروس طرح افشان سه متری

فرش دستباف / فرش دستباف کردستان / فرش دستباف گروس

فرش دستباف بیجار طرح افشان سه متری

فرش دستباف / فرش دستباف کردستان / فرش دستباف بیجار

فرش دستباف گروس طرح افشان سه متری

فرش دستباف / فرش دستباف کردستان / فرش دستباف گروس

فرش دستباف تبریز طرح خشتی چهار متری

فرش دستباف / فرش دستباف تبریز

فرش دستباف بیجار طرح افشان چهار متری

فرش دستباف / فرش دستباف کردستان / فرش دستباف بیجار

کناره دستباف سلطان آباد طرح افشان

فرش دستباف / فرش دستباف کناره

فرش دستباف گروس طرح افشان چهار متری

فرش دستباف / فرش دستباف کردستان / فرش دستباف گروس

فرش دستباف گروس طرح افشان چهار متری

فرش دستباف / فرش دستباف کردستان / فرش دستباف گروس