فیلتر
ابعاد
۱ تا ۲ متر
۳ تا ۴ متر
۴ تا ۶ متر مربع
۶ تا ۸ متر
۸ متر به بالا
طیف رنگ
طرح
تخفیف
موجودی
قیمت

قالی سلطان آباد افشان(۹.۶۹)

ابعاد ۸ متر به بالا

قالی بیجار ترنجی-زرین(۸.۸۹)

ابعاد ۸ متر به بالا

قالی قشقایی ترنجی-نازمهر(۵.۹۲)

ابعاد ۴ تا ۶ متر مربع

قالی بیجار کف‌ساده(۴.۰۰)

ابعاد ۴ تا ۶ متر مربع

قالی یبجار ترنجی-شیوا(۴.۳۲)

ابعاد ۴ تا ۶ متر مربع

قالی بیجار ترنجی-شیوا(۴.۳۲)

ابعاد ۴ تا ۶ متر مربع

قالی سلطان آباد افشان(۴.۳۳)

ابعاد ۴ تا ۶ متر مربع

قالی بیجار افشان-رویا(۴.۸۹)

ابعاد ۴ تا ۶ متر مربع

قالی هریس افشان(۳.۰۴)

ابعاد ۳ تا ۴ متر

قالی قشقایی ترنجی-سروناز(۴.۹۸)

ابعاد ۴ تا ۶ متر مربع

قالی سلطان آباد افشان(۵.۲۲)

ابعاد ۴ تا ۶ متر مربع