فیلتر
ابعاد
۰ تا ۲.۵ متر
۲.۵ تا ۳.۵ متر
۳.۵ تا ۵ متر
۵ تا ۷ متر
۷ متر به بالا
طیف رنگ
طرح
تخفیف
موجودی

قالی قشقایی افشان(۶.۷۲)

ابعاد ۵ تا ۷ متر

گلیم قشقایی مدرن(۶.۴۵)

ابعاد ۵ تا ۷ متر

قالی قشقایی ترنجی(۵.۶۷)

ابعاد ۵ تا ۷ متر

قالی قشقایی ترنجی-عسل(۴.۳۹)

ابعاد ۳.۵ تا ۵ متر

قالی قشقایی ترنجی-عسل(۴.۲۱)

ابعاد ۳.۵ تا ۵ متر

گلیم سوماک مدرن(۳.۹۳)

ابعاد ۲.۵ تا ۳.۵ متر

قالی قشقایی کف ساده(۳.۶۷)

ابعاد ۳.۵ تا ۵ متر

قالی قشقایی قابی-فرخ لقا(۳.۵۸)

ابعاد ۲.۵ تا ۳.۵ متر