فیلتر
ابعاد
۱ تا ۲ متر
۳ تا ۴ متر
۴ تا ۶ متر مربع
۶ تا ۸ متر
۸ متر به بالا
طیف رنگ
طرح
تخفیف
موجودی
قیمت

قالی قشقایی افشان(۶.۷۲)

ابعاد ۶ تا ۸ متر

گلیم قشقایی مدرن(۶.۴۵)

ابعاد ۶ تا ۸ متر

قالی قشقایی کف ساده-هدیش(۵.۸۴)

ابعاد ۴ تا ۶ متر مربع

قالی قشقایی ترنجی(۵.۶۷)

ابعاد ۴ تا ۶ متر مربع

قالی قشقایی کف ساده-طاووس(۵.۴۴)

ابعاد ۴ تا ۶ متر مربع

قالی قشقایی کف ساده-هدیش(۴.۹۸)

ابعاد ۴ تا ۶ متر مربع

قالی قشقایی کف ساده-هدیش(۴.۸۰)

ابعاد ۴ تا ۶ متر مربع

قالی قشقایی کف ساده-هدیش(۴.۷۸)

ابعاد ۴ تا ۶ متر مربع

قالی قشقایی ترنجی-عسل(۴.۳۹)

ابعاد ۴ تا ۶ متر مربع

قالی قشقایی ترنجی-عسل(۴.۲۱)

ابعاد ۴ تا ۶ متر مربع

قالی قشقایی ترنجی-آرزو(۴.۱۹)

ابعاد ۴ تا ۶ متر مربع

قالی قشقایی ترنجی-پوران(۴.۰۱)

ابعاد ۴ تا ۶ متر مربع