فیلتر
ابعاد
۰ تا ۲.۵ متر
۲.۵ تا ۳.۵ متر
۳.۵ تا ۵ متر
۵ تا ۷ متر
۷ متر به بالا
طیف رنگ
طرح
تخفیف
موجودی

قالی سلطان آباد افشان(۱۳.۷۶)

ابعاد ۷ متر به بالا

قالی سلطان آباد افشان(۱۲.۹۷)

ابعاد ۷ متر به بالا

قالی سلطان آباد افشان(۹.۸۷)

ابعاد ۷ متر به بالا

قالی سلطان آباد افشان(۹.۸۶)

ابعاد ۷ متر به بالا

قالی سلطان آباد افشان(۹.۷۱)

ابعاد ۷ متر به بالا

قالی سلطان آباد افشان(۷.۸۶)

ابعاد ۷ متر به بالا

قالی سلطان آباد افشان(۵.۸۸)

ابعاد ۳.۵ تا ۵ متر

قالی سلطان آباد افشان(۵.۸۴)

ابعاد ۳.۵ تا ۵ متر

قالی سلطان آباد افشان(۵.۶۹)

ابعاد ۳.۵ تا ۵ متر

قالی سلطان آباد افشان(۴.۵۱)

ابعاد ۳.۵ تا ۵ متر