فیلتر
ابعاد
۰ تا ۲.۵ متر
۲.۵ تا ۳.۵ متر
۳.۵ تا ۵ متر
۵ تا ۷ متر
۷ متر به بالا
طیف رنگ
طرح
تخفیف
موجودی

قالی گروس قابی(۶.۴۴)

ابعاد ۵ تا ۷ متر

قالی آنتیک بیجار ترنجی(۱۰.۷۴)

ابعاد ۷ متر به بالا

قالی بیجار قابی-بیدار(۹.۳۰)

ابعاد ۷ متر به بالا

قالی بیجار افشان-فرهاد(۸.۹۴)

ابعاد ۷ متر به بالا

قالی گروس افشان-روژان(۸.۸۲)

ابعاد ۷ متر به بالا

قالی گروس افشان-روژان(۸.۸۰)

ابعاد ۷ متر به بالا

قالی گروس افشان-روژان(۸.۶۹)

ابعاد ۷ متر به بالا