فیلتر
ابعاد
۰ تا ۲.۵ متر
۲.۵ تا ۳.۵ متر
۳.۵ تا ۵ متر
۵ تا ۷ متر
۷ متر به بالا
طیف
طرح
تخفیف
موجودی
موجود

فرش دستباف محل طرح افشان نه متری

فرش دستباف / فرش دستباف اراک

فرش دستباف محل طرح افشان نه متری

فرش دستباف / فرش دستباف اراک

فرش دستباف فراهان طرح ترنجی شش متری

فرش دستباف / فرش دستباف اراک

فرش دستباف محل طرح افشان شش متری

فرش دستباف / فرش دستباف اراک

فرش دستباف هریس طرح ترنجی نه متری

فرش دستباف / فرش دستباف مدرن

کناره دستباف قشقایی طرح کفساده

فرش دستباف / فرش دستباف کناره

کناره دستباف گروس طرح افشان

فرش دستباف / فرش دستباف کناره

کناره دستباف قشقایی طرح کفساده

فرش دستباف / فرش دستباف کناره

کناره دستباف قشقایی طرح کفساده

فرش دستباف / فرش دستباف کناره

کناره دستباف مدرن تبریز

فرش دستباف / فرش دستباف کناره

کناره دستباف آنتیک بختیاری طرح ترنجی

فرش دستباف / فرش دستباف کناره

کناره دستباف مدرن تبریز طرح کفساده

فرش دستباف / فرش دستباف کناره

فرش دستباف سنه طرح افشان چهار متری

فرش دستباف / فرش دستباف کردستان

فرش دستباف تبریز طرح مدرن ذرع و نیم

فرش دستباف / فرش دستباف تبریز

فرش دستباف تبریز طرح افشان سه متری

فرش دستباف / فرش دستباف تبریز

فرش دستباف سلطان آباد طرح افشان دوازده متری

فرش دستباف / فرش دستباف سلطان آباد

فرش دستباف سلطان آباد طرح افشان نه متری

فرش دستباف / فرش دستباف سلطان آباد

فرش دستباف سلطان آباد طرح افشان شش متری

فرش دستباف / فرش دستباف سلطان آباد