فیلتر
ابعاد
۰ تا ۲.۵ متر
۲.۵ تا ۳.۵ متر
۳.۵ تا ۵ متر
۵ تا ۷ متر
۷ متر به بالا
طیف رنگ
طرح
تخفیف
موجودی

قالی آنتیک هریس ترنجی(۱۱.۰۸)

ابعاد ۷ متر به بالا

قالی هریس افشان-خشروز(۹.۷۸)

ابعاد ۷ متر به بالا

قالی آنتیک هریس ترنجی(۸.۹۳)

ابعاد ۷ متر به بالا

قالی هریس ترنجی(۸.۵۵)

ابعاد ۷ متر به بالا

قالی هریس افشان(۶.۹۹)

ابعاد ۵ تا ۷ متر

قالی هریس افشان(۶.۴۴)

ابعاد ۵ تا ۷ متر

قالی هریس ترنجی(۶.۳۱)

ابعاد ۵ تا ۷ متر

قالی هریس ترنجی(۶.۱۴)

ابعاد ۵ تا ۷ متر

قالی هریس افشان(۶.۰۴)

ابعاد ۵ تا ۷ متر

قالی هریس ترنجی(۶.۰۰)

ابعاد ۵ تا ۷ متر

قالی هریس افشان(۵.۹۷)

ابعاد ۵ تا ۷ متر

قالی هریس ترنجی(۵.۷۰)

ابعاد ۵ تا ۷ متر

قالی هریس افشان(۵.۵۶)

ابعاد ۳.۵ تا ۵ متر

قالی هریس ترنجی(۵.۳۹)

ابعاد ۵ تا ۷ متر

قالی هریس ترنجی(۵.۳۰)

ابعاد ۵ تا ۷ متر

قالی هریس ترنجی(۵.۰۰)

ابعاد ۵ تا ۷ متر

قالی هریس ترنجی(۳.۱۸)

ابعاد ۲.۵ تا ۳.۵ متر

قالی هریس ترنجی(۳.۰۲)

ابعاد ۲.۵ تا ۳.۵ متر

قالی هریس افشان(۲.۹۰)

ابعاد ۰ تا ۲.۵ متر

قالی هریس افشان(۲.۸۸)

ابعاد ۰ تا ۲.۵ متر

قالی هریس افشان(۲.۸۷)

ابعاد ۰ تا ۲.۵ متر