فیلتر
ابعاد
۰ تا ۲.۵ متر
۲.۵ تا ۳.۵ متر
۳.۵ تا ۵ متر
۵ تا ۷ متر
۷ متر به بالا
طیف رنگ
طرح
تخفیف
موجودی

قالی مدرن کرمان ترنجی(۱۲.۱۸)

ابعاد ۷ متر به بالا

قالی مدرن کاشان ترنجی(۱۰.۷۸)

ابعاد ۷ متر به بالا

قالی مدرن افشان(۹.۴۲)

ابعاد ۷ متر به بالا

قالی مدرن تبریز(۸.۵۸)

ابعاد ۷ متر به بالا

قالی مدرن تبریز افشان(۸.۲۰)

ابعاد ۷ متر به بالا

قالی مدرن تبریز افشان(۸.۱۶)

ابعاد ۷ متر به بالا

قالی مدرن(۸.۱۳)

ابعاد ۷ متر به بالا

قالی مدرن کاشان ترنجی(۸.۱۳)

ابعاد ۷ متر به بالا

قالی مدرن ترنجی(۸.۰۴)

ابعاد ۷ متر به بالا

قالی مدرن تبریز ترنجی(۸.۰۱)

ابعاد ۷ متر به بالا

قالی مدرن ترنجی(۷.۹۷)

ابعاد ۷ متر به بالا

قالی مدرن تبریز ترنجی(۷.۹۷)

ابعاد ۷ متر به بالا

قالی مدرن تبریز ترنجی(۷.۵۸)

ابعاد ۷ متر به بالا

قالی مدرن ترنجی(۷.۵۷)

ابعاد ۷ متر به بالا

قالی مدرن ترنجی(۷.۳۶)

ابعاد ۷ متر به بالا

قالی مدرن تبریز ترنجی(۷.۰۳)

ابعاد ۷ متر به بالا

قالی مدرن ترنجی(۶.۹۴)

ابعاد ۵ تا ۷ متر

قالی مدرن تبریز(۶.‍۶۲)

ابعاد ۵ تا ۷ متر

قالی مدرن ترنجی(۶.۶۲)

ابعاد ۵ تا ۷ متر

قالی مدرن جوشقان(۶.۴۵)

ابعاد ۵ تا ۷ متر