فرش دستباف

فرش دستباف یکی از اصیل ترین و ارزشمندترین هنرهای ایرانی است. در همه جای جهان ایران را به عنوان تولید کننده اعلاترین فرش های دنیا می شناسند. در تمامی مناطق کشور هنر قالی بافی قدمت دیرینه دارد و هر منطقه ای شیوه و نقوش منحصر به فرد خود را در تولید این هنر اصیل دارد. فرش دستباف در هر کدام از این مناطق با کیفیت های گوناگونی تولید می شوند که ما در خانه دیدار با کیفیت ترین و اعلاترین فرش های اصیل هر منطقه را تولید و عرضه می‌کنیم.

فرش دستباف مدرن تبریز شش متری

فرش دستباف / فرش دستباف مدرن

فرش دستباف مدرن تبریز طرح ترنجی سه متری

فرش دستباف / فرش دستباف مدرن

فرش دستباف هریس طرح ترنجی نه متری

فرش دستباف / فرش دستباف مدرن

فرش دستباف مدرن تبریز طرح ترنجی شش متری

فرش دستباف / فرش دستباف مدرن

فرش دستباف مدرن تبریز طرح ترنجی نه متری

فرش دستباف / فرش دستباف مدرن

فرش دستباف مدرن تبریز طرح ترنجی چهار متری

فرش دستباف / فرش دستباف مدرن

فرش دستباف مدرن بختیاری طرح خشتی شش متری

فرش دستباف / فرش دستباف مدرن

فرش دستباف مدرن تبریز طرح ترنجی نه متری

فرش دستباف / فرش دستباف مدرن

فرش دستباف مدرن تبریز طرح ترنجی سه متری

فرش دستباف / فرش دستباف مدرن

فرش دستباف مدرن تبریز طرح ترنجی چهار متری

فرش دستباف / فرش دستباف مدرن

فرش دستباف مدرن تبریز طرح افشان سه متری

فرش دستباف / فرش دستباف مدرن

فرش دستباف مدرن تبریز طرح ترنجی چهار متری

فرش دستباف / فرش دستباف مدرن

فرش دستباف مدرن تبریز طرح افشان چهار متری

فرش دستباف / فرش دستباف مدرن

فرش دستباف مدرن تبریز طرح ترنجی چهار متری

فرش دستباف / فرش دستباف مدرن

فرش دستباف مدرن تبریز نه متری

فرش دستباف / فرش دستباف مدرن

فرش دستباف مدرن تبریز طرح ترنجی شش متری

فرش دستباف / فرش دستباف مدرن

فرش دستباف مدرن تبریز طرح ترنجی شش متری

فرش دستباف / فرش دستباف مدرن

فرش دستباف مدرن تبریز طرح ترنجی ذرع و نیم

فرش دستباف / فرش دستباف مدرن

فرش دستباف مدرن تبریز طرح افشان نه متری

فرش دستباف / فرش دستباف مدرن

فرش دستباف مدرن تبریز طرح ترنجی نه متری

فرش دستباف / فرش دستباف مدرن