فرش آنتیک ملایر

فرش دستباف آنتیک ملایر طرح ترنجی سه متری

فرش دستباف / فرش دستباف آنتیک / فرش آنتیک ملایر

فرش دستباف آنتیک ملایر طرح افشان سه متری

فرش دستباف / فرش دستباف آنتیک / فرش آنتیک ملایر