فیلتر
ابعاد
۰ تا ۲.۵ متر
۲.۵ تا ۳.۵ متر
۳.۵ تا ۵ متر
۵ تا ۷ متر
۷ متر به بالا
طیف رنگ
طرح
تخفیف
موجودی

قالی بختیاری ترنجی-کیان(۸.۴۴)

ابعاد ۷ متر به بالا

قالی بختیاری قابی(۵.۵۵)

ابعاد ۵ تا ۷ متر

قالی بختیاری کف ساده(۵.۲۶)

ابعاد ۳.۵ تا ۵ متر

قالی آنتیک بختیاری قابی(۳.۵۴)

ابعاد ۲.۵ تا ۳.۵ متر

قالی آنتیک بختیاری قابی(۳.۳۰)

ابعاد ۲.۵ تا ۳.۵ متر